نسخه های زندگی نویسنده: رضا شیرمحمدی ایمیل: reza1_sh@yahoo.com کلیپ های نسخه های زندگی با هدف اصلاح رفتارهای اجتماعی ساخته می شود. http://www.zlife.ir 2020-10-25T17:26:47+01:00 text/html 2017-12-17T11:35:27+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی زندگی، پس از مرگ http://www.zlife.ir/post/156 <div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#ff0000">آیا می خواهید از راز مرگ سردر بیاورید؟</font></b></div><div style="text-align: center;">[<div id="15135232794584702"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/rtLAj?data[rnddiv]=15135232794584702&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div style="text-align: center;"><a href="https://hw18.asset.aparat.com/aparat-video/4fd92c5fc939be027017783c068aa5468994246-240p__46142.mp4" target="" title=""><font size="3"><b>دانلود این ویدیو</b></font></a></div> text/html 2017-06-11T05:25:47+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی زنجیرهای ذهن http://www.zlife.ir/post/155 <div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#cc0000">زنجیرهای ذهن</font></b></div><div style="text-align: center;">[<div id="14971750063766939"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/2ukMe?data[rnddiv]=14971750063766939&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div style="text-align: center;"><a href="http://as1.asset.aparat.com/aparat-video/9d519307a3021eecd47709d3466dfd177332426-360p__63162.mp4" target="" title=""><b><font size="3">زنجیرهای ذهن</font></b></a></div> text/html 2017-06-11T05:24:21+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی تروریستها، نفرت به جای عشق http://www.zlife.ir/post/154 <div style="text-align: center;"><b><font color="#cc0000" size="3">تروریستها، نفرت به جای عشق</font></b></div><div style="text-align: center;">[<div id="14971749138340255"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/ZYVu9?data[rnddiv]=14971749138340255&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div style="text-align: center;"><a href="http://as6.asset.aparat.com/aparat-video/ff200ff87ab43702f0a7b5071ceb9afb7310215-360p__14642.mp4" target="" title=""><b><font size="3">دانلود این ویدیو</font></b></a></div> text/html 2017-06-11T05:22:34+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی انعکاس رفتارها http://www.zlife.ir/post/153 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc0000"><b>انعکاس رفتارها</b></font></div><div style="text-align: center;">[<div id="14971748026007261"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/bU5wZ?data[rnddiv]=14971748026007261&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div style="text-align: center;"><a href="http://as2.asset.aparat.com/aparat-video/af879ce1e0866e5b0d110dee97b4b8bd7304618-360p__64859.mp4" target="" title=""><b><font size="3">دانلود این ویدیو</font></b></a></div> text/html 2017-06-11T05:20:49+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی نوید زندگی http://www.zlife.ir/post/152 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000"><b>نوید زندگی</b></font></div><div style="text-align: center;"><div>[<div id="14971751832936359"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/208uh?data[rnddiv]=14971751832936359&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div><a href="http://as8.asset.aparat.com/aparat-video/50c7c7be0beb60c3dac4bc1d948646b87253233-360p__79678.mp4" target="" title=""><font size="3"><b>دانلود این ویدیو</b></font></a></div></div> text/html 2017-06-11T05:19:04+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی مهربانی را دریغ نکنید http://www.zlife.ir/post/151 <div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#cc0000">مهربانی را دریغ نکنید</font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="3" color="#cc0000"><a href="http://as8.asset.aparat.com/aparat-video/a3a5bc8d29d0aee93cc1ff283c360f2f6921385-360p__20521.mp4" target="" title=""><br></a></font></b>[<div id="14971745842027703"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/ILp6i?data[rnddiv]=14971745842027703&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div><b><font size="3" color="#cc0000"><a href="http://as8.asset.aparat.com/aparat-video/a3a5bc8d29d0aee93cc1ff283c360f2f6921385-360p__20521.mp4" target="" title="">دانلود این ویدیو</a></font></b></div></div> text/html 2017-06-11T05:17:12+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی قهرمان زندگی http://www.zlife.ir/post/150 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000"><b>قهرمان زندگی</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="3" color="#990000"><b><a href="http://as5.asset.aparat.com/aparat-video/a65ab49001a86cf0e5ddf41fbcec131e6335011-360p__18924.mp4" target="" title=""><br></a></b></font>[<div id="14971744854238722"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/eWYy0?data[rnddiv]=14971744854238722&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div><font size="3" color="#990000"><b><a href="http://as5.asset.aparat.com/aparat-video/a65ab49001a86cf0e5ddf41fbcec131e6335011-360p__18924.mp4" target="" title="">دانلود این ویدیو</a></b></font></div></div> text/html 2017-06-11T05:13:23+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی در لحظه زندگی کن http://www.zlife.ir/post/149 <div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#cc0000">در لحظه زندگی کن</font></b></div><div style="text-align: center;">[<div id="14971743641515788"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/YUwLs?data[rnddiv]=14971743641515788&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div style="text-align: center;"><a href="http://as5.asset.aparat.com/aparat-video/a6fb9b869730c91ff4ccd8225999b2126298758-270p__36189.mp4" target="" title=""><font size="3">دانلود این ویدیو</font></a></div> text/html 2016-12-19T13:52:23+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی پیامبری از کنار خانه ما ردشد http://www.zlife.ir/post/148 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><font color="#cc0000">مردم، هرروز خدا را می بییند... فقط او را نمی شناسند.</font> </b></font>پرل بیلی</div><div style="text-align: center;">[<div id="14821683875003873"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/dOTDc?data[rnddiv]=14821683875003873&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div style="text-align: center;"><a href="http://as4.mashhad.asset.aparat.com/aparat-video/5c95c84d84c2e94f74cdeac4c1278bd26078839-270p__38645.mp4" target="" title=""><font size="3"><b>دانلود این ویدیو</b></font></a></div> text/html 2016-12-04T16:56:06+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی پنجره ای به سوی عشق http://www.zlife.ir/post/147 <div style="text-align: center;">[<div id="1480883095440554"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Cn1BJ?data[rnddiv]=1480883095440554&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div style="text-align: center;"><a href="https://hw7.asset.aparat.com/aparat-video/a_kc48o789i2j1273n78p1nnko63l9k78mj1klk7160329-582y__928fd.mp4" target="" title=""><b><font size="3" color="#cc0000">دانلود این ویدیو</font></b></a></div> text/html 2016-12-04T16:53:14+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی مرغابی های زندگی http://www.zlife.ir/post/145 <div style="text-align: center;">[<div id="14808830317149471"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/OAITM?data[rnddiv]=14808830317149471&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#cc0000">دانلود این ویدیو</font></b></div> text/html 2016-12-04T16:51:56+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی دایره مهربانی 3 http://www.zlife.ir/post/144 <div style="text-align: center;"><div>[<div id="14808829532173616"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/ahHpz?data[rnddiv]=14808829532173616&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div><b><font size="3" color="#ff0000"><a href="https://hw1.asset.aparat.com/aparat-video/a_b7jd5jggg7i76kg47og93lk66l2gj8g599lg13672758-148v__68e31.mp4" target="" title="">دانلود این ویدیو</a></font></b></div></div> text/html 2016-12-04T16:50:13+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی عشق را بسازید، نه جنگ را http://www.zlife.ir/post/143 <div style="text-align: center;">[<div id="14808828498872513"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/1eMW8?data[rnddiv]=14808828498872513&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div style="text-align: center;"><a href="https://hw4.asset.aparat.com/aparat-video/a_bmkd99mg9ii846mmj16kj358il33n0l0280391450429-836x__861c3.mp4" target="" title=""><b><font size="3" color="#cc0000">دانلود این ویدیو</font></b></a></div> text/html 2016-12-04T16:49:01+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی ارزش زندگی http://www.zlife.ir/post/142 <div style="text-align: center;">[<div id="1480882773683493"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/wn8sI?data[rnddiv]=1480882773683493&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div style="text-align: center;"><a href="https://hw14.asset.aparat.com/aparat-video/a_b0c3e9f636bj0ke77gg13c2b5302790f5b63c4733876-259q__19a45.mp4" target="" title=""><b><font size="3" color="#cc0000">دانلود این ویدیو</font></b></a></div> text/html 2016-12-04T16:47:16+01:00 www.zlife.ir رضا شیرمحمدی مسوول زندگی ات باش http://www.zlife.ir/post/141 <div style="text-align: center;">[<div id="1480882695150584"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Hmqjk?data[rnddiv]=1480882695150584&amp;data[w]=480"></script></div>]</div><div style="text-align: center;"><a href="https://hw5.asset.aparat.com/aparat-video/a_r68e3f6518pro5nsoop7ns43o74p889so5q2r9288392-704c__d45ef.mp4" target="" title=""><b><font size="3" color="#cc0000">دانلود این ویدیو</font></b></a></div>